Hva er en verdibank? Del 1

Finnes det verdibanker og hva er det eventuelt som kjennetegner disse, spesielt når det gjelder måten de driver på og den kulturen de skaper?

Begrepet verdibank, slik vi bruker det her, refererer til en bank som driver sin virksomhet basert på et tydelig verdisett. Sånn sett vil en verdibank være en type verdiorientert virksomhet, se bloggposten Verdiorienterte virksomheter. Disse virksomhetene driver på ordinære kommersielle vilkår, men har samtidig et genuint samfunnsmessig engasjement, basert på krystallklare verdier. For dem er det ikke slik at det er profittmaksimering som overstyrer alle andre mål og er det som alltid er avgjørende for de beslutninger som tas. Verdiorienterte virksomheter balanserer sosiale mål med kommersielle hensyn og en verdibank vil søke å gjøre dette med sin type virksomhet.   

Den tradisjonelle måten bedrifter, herunder banker, har bidratt når det gjelder samfunnsutvikling og ideell verdiskaping har vært å gi økonomisk støtte til gode formål som en disponering av overskuddet. Noen har etablert egne stiftelser for å ta seg av dette og som nevnt i bloggposten Banker og sosial verdiskaping, har norske banker vært betydelige bidragsytere på dette området. Dette er flott, prisverdig og veldig viktig for å bidra til en bedre verden.

Imidlertid er det slik at en verdibank tar dette noen steg lenger. For dem er sosialt ansvar og positiv samfunnspåvirkning en integrert del av selve virksomhetsideen og en del av måten man driver virksomheten sin på. Her henter man inspirasjon fra etiske eller bærekraftige banker som gjør veldig mye bra spesielt på det miljømessige området, se bloggpost om etiske banker her. Men for verdibanker er dette gjerne gjort ut fra et bredere verdimessig fundament, som inkluderer mer enn de miljømessige aspektene ved virksomheten. Les mer om verdier i artikkelen Ledelse, styring og verdier i Magma

En verdibank har et sett med tydelige verdier som på mange måter styrer hvordan man driver virksomheten. I disse bankene er det avgjørende at man klarer å bygge en kultur som samsvarer med dette verdigrunnlaget og stimulerer de ansatte til å involvere seg. Det siste kan for eksempel skje ved at de ansatte for får mulighet til å donere en del av arbeidstiden sin til en ideell organisasjon eller ved at man tilrettelegger for at de ansatte, sammen med virksomheten, kan bidra med støtte for gode samfunnsbyggende tiltak. Andre igjen velger å tilby tjenester gratis eller sterkt rabatert til ideelle organisasjoner. Når det gjelder den interne kulturen, er det selvsagt meget viktig for en verdibank å ikke bare snakke om verdier, men å være nøye med å etterleve de verdiene man har definert som ”sine”. De bygger en sterk kultur hvor det er samsvar mellom det virksomheten kommuniserer utad og det kundene, forretningsforbindelser, leverandører og andre interessenter opplever når de er i kontakt med selskapet. 

Som vi har sett, er verdiene styrende for måten en verdibank driver virksomheten sin på. De samme verdiene danner også grunnlaget for en sterk kultur og en konsistent måte å behandle alle bankens interessenter på. Vi kommer til å se mer på hva en verdibank er i tiden fremover, så følg med på den spennende fortsettelsen her på bloggen!  

20/04-12
av Truls Liland
truls@verdibanken.no

Mest leste blogginnlegg